Saksliste og -dokumenter til årsmøtet

Det nærmer seg årsmøte i Just IL. Møtet finner sted på Justvik skole torsdag 23.3.2023 klokka 19:00. Det er fint om deltakerne er ute i god tid, da de må sjekkes opp mot medlemsregisteret.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten       
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  a.) idrettslagets regnskap
  b.) styrets økonomiske beretning
  c.) kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste             
 11. Fastsette
  a.) medlemskontingent på minst kr 50
  b.) eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  a.) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem
  b.) Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
  c.) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d.) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Her finner du saksdokumentene: Saksdokumenter årsmøte Just IL 2023. Sakspapirene er ikke helt komplette, hovedstyrets årsmelding, kontrollutvalgets beretning og styret signaturer på regnskapsdokumentene mangler foreløpig, men vil bli tilført sakspapirene fortløpende.