1. Innledning
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i idrettslaget. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Klubbhåndboka er laget av styret, basert på retningslinjer fra idrettens organisasjoner, innspill og tilbakemeldinger fra undergrupper, komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i idrettslaget. Håndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, undergrupper, trenere og dommere i Just IL.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vårt idrettslag, hvilket idrettslag vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.
Just ILs klubbhåndbok er et levende dokument og oppdateres fortløpende, dato for siste oppdatering publiseres på forsiden.
2. Om Just IL
Idrettslagets historie
Just IL ble stiftet 26. mai 1959 i sløydsalen på Fagerholt skole som idrettslaget for Justvik og Justnes. Arnold Nilsen forteller fra sine guttedager der han var en pjokk som beskuet det hele der han sto utenfor vinduet på sløydsalen:
«Det vokste opp gutter, der som andre steder og en av fritidsaktivitetene, da som nå, var fotball. Det var vanlig at guttene fra Justvik og de fra Justnes møttes til interne oppgjør, noe som ofte endte med nevekamp og neseblod i tillegg.»
Arnold Nilsen forteller videre at, på slutten av 50-tallet besluttet man, siden både Justvik og Justnes egentlig var små bydeler, at det var mer formålstjenlig å legge stridigheter og boksehansker på hylla og heller inngå et samarbeid. Dermed så Idrettsklubben Just dagens lys slik vi kjenner den i dag.
Navnet Just IL ble en sammenstilling av de to stedsnavnene hvilket var svært viktig for begge bydelene. Å finne ut hvem første formannen i Just Idrettslag var, har vist seg å være en vrien nøtt å knekke. Men i samtale med flere mennesker som var ildsjeler på den tiden, har vi funnet ut at tre av dem som satt i det aller første styret var Bjøro Justnes, Kjell Andersen og Øyvind Stokkelien.
Verdier
Just IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget vårt drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Just IL tydeliggjort hva som skal prege oss og idrettslaget vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.
5
Visjon
Just IL ønsker å være synlig og inkluderende i Justvik bydel, og bidra for å skape et godt miljø gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering. Vår visjon er «Alle skal med!»
Hovedmål:
Just IL skal arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk aktivitet og idrett.
Delmål:
• Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer.
• Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer som gjelder innenfor et felleskap.
• Skape forståelse for idrettens verdigrunnlag: Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
• Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved fysisk aktivitet og mestring.
3. Organisasjon
I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan idrettslaget er organisert.
Organisasjonsplan
Oppdatert organisasjonsplan er til enhver tid publisert på vår hjemmeside.
Årsmøtet
• Årsmøtet er Just ILs øverste myndighet.
• Årsmøtet blir avholdt i mars måned hvert år.
• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen skal legges ut på idrettslagets hjemmesider.
• Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel.
• Innkalling varsles på forsvarlig måte, ved kunngjøring på Just ILs hjemmeside www.justil.no og på Just IL sin facebookside.
• Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig få idrettslagets hjemmeside for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
• For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid, og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives, bør stille på årsmøtet.
• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagrafer (§§ 13-16).
Valgkomité:
• Valgkomitéen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.
6
Styret
Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.
Lovpålagte oppgaver for styret:
• Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
• Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
• Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
• Representere idrettslaget utad
• Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
Andre viktige oppgaver:
• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
• Stå for idrettslagets daglige ledelse
• Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
• Oppdatering av klubbhåndboka
Styrets arbeid
Her følger en kort beskrivelse av hvordan styret i Just IL arbeider:
• Styret avholder minimum seks møter per kalenderår.
• Styremøtene avholdes i klubbrommet i Havlimyrhallen.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.
Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.
Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.
7
Les mer: Lov for Just IL, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17 Protokoll årsmøte 2015 Protokoll årsmøte 2016 Protokoll årsmøte 2017 Protokoll årsmøte 2018
Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av idrettslagets lov. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.
Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:
• Sponsoransvarlig/utvalg
• Anleggsansvarlig/utvalg
• Dugnadsansvarlig/utvalg
Ansatte
Just IL har ingen ansatte, idrettslaget drives på dugnad.
Idrettslagets lov
Idrettslaget skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.
4. Medlemskap
Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Navn og kontaktinformasjon til foresatte bør oppgis. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på MinIdrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, eller tillitsvalgt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.
Når man vil bli medlem i et idrettslag, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb/annet idrettslag. Alle som har betalt medlemskontingent i idrettslaget, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.
En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hovedgeskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
8
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.
ALLEMED
Just IL jobber for at alle skal kunne være deltakere i idrettslaget, uansett bakgrunn. Vi støtter derfor opp om ALLEMED og jobber for å holde kostnadene for medlemskap så lave som mulig. For medlemmer som ikke har råd til å betale medlemskap, treningsavgift, treningsutstyr og liknende, søker Just IL om støtte fra ulike organisasjoner og stiftelser for å hjelpe disse medlemmene med utgiftene. Ta kontakt med trener/lagleder eller hovedstyret for mer informasjon.
Medlemskap/medlemskontingent
Årsmøtet i 2017 vedtok en årlig medlemskontingent på 300,- i året. I tillegg kommer treningsavgift på enkelte aktiviteter.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne. Man kan også vedta en familiekontingent i klubben, som en rabattordning. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.
Treningsavgifter
I Just IL har vi treningsavgift differensiert på alder (og aktivitet). Se vår hjemmeside for oppdaterte satser. Man betaler kun en treningsavgift per medlem, uansett hvor mange aktiviteter vedkommende er med på. Vi tilbyr en del mosjonsaktiviteter, disse og deltakelse på barnetrimmen og idrettsskolene våre, krever kun medlemskap i klubben, for tiden 300,- per år. Vi har også familie-/husstandskontingent på kr 2200,- for de som ønsker det. (Hvert medlem må registreres enkeltvis.)
Treningsavgiften dekker medlemskap for idrettslaget i særidretter/kretser/regioner, deltakelse i serier/cuper/turneringer, utstyr, kommunale avgifter for anlegg o.l. Treningsavgiftene fastsettes på bakgrunn av aktivitetens faktiske kostnader. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.
Lisenser
For innebandy og håndball, kommer det en personlig lisens/forsikring i tillegg fra det året utøveren fyller 13 år. Denne lisensen må utøveren betale selv. Ta kontakt med undergruppen din, for å finne ut mer.
Deltakeravgift i serie/cuper/turneringer i lagidretter
Just IL dekker alle utgifter til medlemskap/gebyr til de ulike særidrettene utøvere fra Just IL deltar i. Gjennom treningsavgiften dekkes også deltakelse i seriespill i de forskjellige særforbund idrettslaget er medlemmer av. I tillegg dekker også Just IL deltakeravgiften for deltakelse i to cuper/turneringer for hvert registrert lag hver sesong.
9
Startkontingenter/deltakeravgifter i individuelle idretter
Deltakelse i individuelle konkurranser krever ofte startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse. I Just IL har vi (foreløpig) ingen registrerte utøvere i individuelle idretter.
Egenandeler
Som hovedregel skal det ikke gjøres bruk av egenandeler i Just IL når det gjelder deltakelse på cuper, turneringer, reiser, treningsleirer og liknende. Utgifter til slike arrangementer skal være innspart på forhånd gjennom dugnad(er) utført av laget i fellesskap. Det er ikke mulig å kjøpe seg fri fra slike dugnader.
Dersom man likevel skulle være avhengige av egenandeler for å få gjennomført planlagte arrangement, skal eventuelle forhåndsgodkjennes av hovedstyret og må holdes så lave som mulig.
Lag har ikke lov til å melde seg på arrangement (utover de to cupene/turneringene hvert lag får finansiert av Just IL i løpet av sesong), før finansiering/finansieringsplan er godkjent av hovedstyret i Just IL.
5. Idrettslagets aktivitetstilbud
Just IL tilbyr aktivitet i følgende undergrupper (mars 2019):
Barneidrett:
• Barneidrett – tilbud fra tre til fem år
• Idrettsskole for barn – tilbud fra seks til tolv år
• Idrettsskole for ungdom – tilbud fra tretten til atten år
Fotball:
• Tilbud til gutter og jenter fra seks til tolv år, for gutter tretten til nitten år, senior dame og herre og oldboys og veteran for menn. I tillegg har vi en fotballtrimgruppe.
Håndball:
• Tilbud for gutter og jenter fra seks år til tolv år.
Innebandy:
• Tilbud for gutter og jenter fra seks til femten år og trimtilbud for foreldre/andre voksne.
Mosjonsgruppe (tilbud til voksne):
• Spinning
• Turmarsj (ligger nede for tiden)
• Volleyball
• Trimfotball
• Triminnebandy
• Trimboksing/-kickboksing (starter opp våren 2019)
Barne- og ungdomsidrett
Just IL ønsker å beholde flest mulig barn og unge, lengst mulig!
10
Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn i Just IL, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at idrettslaget følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Dette innebærer at:
• All aktivitet skjer på barnas premisser
• Barna har det trygt
• Barna har venner og trives
• Barna opplever mestring
• Barna får påvirke egen aktivitet
• Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere
Les mer: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i Just IL, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Just IL og trenerne skal sørge for:
• at ungdom kan bli så gode som de selv vil
• å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
• at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
• at ungdom får bidra med det de kan
• at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
• at treningsavgiften er overkommelig for ungdom
Les mer: Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
Funksjonshemmede Just IL har ikke egne tilbud tilpasset utøvere med funksjonsnedsettelse, men ønsker at de skal ha en naturlig plass i idrettslaget. Just IL har kompetanse på tilrettelegging av aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse i idrettslaget, og vi ønsker å integrere utøvere med funksjonsnedsettelse i våre ordinære tilbud.
Les mer: Informasjon om Idrett for funksjonshemmede fra Norges Idrettsforbund
Idrettslagets arrangementer
Just IL har for tiden ikke egne arrangementer.
6. Til deg som er …
Utøver
Utøverne i Just IL bør være kjent med:
11
• hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
• aktivitetstilbudet
• medlemskap
• dugnad
• idrettslagets retningslinjer og forventninger til utøverne
Forelder/foresatt
Foreldre bør være kjent med:
• hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
• aktivitetstilbudet
• medlemskap
• forsikringer
• politiattest
• dugnad
• idrettslagets retningslinjer og forventninger til foreldrene
Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.
Les mer: Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen.
Trener
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i idrettslagets aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for idrettslaget. Trenerne bør derfor være kjent med
• hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
• aktivitetstilbudet
• medlemskap
• lisens og forsikringer
• politiattest
• kompetansetilbud for trenere
• idrettslagets retningslinjer og forventninger til trenerne
• hva idrettslaget tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)
For mer utfyllende informasjon til utøvere, foreldre og trenere/ledere, dommere o.l., henviser vi til undergruppenes klubbhåndbøker:
• Håndballgruppas klubbhåndbok
• Innebandygruppas klubbhåndbok
• Fotballgruppas klubbhåndbok
• Barneidrettens klubbhåndbok
• Mosjonsgruppas klubbhåndbok
7. Klubbdrift
I denne delen av klubbhåndboka prøver vi å gi retningslinjer for hvordan driften i Just IL skal foregå.
12
Kurs og utdanning
Just IL ønsker å ha kvalifiserte trenere og ledere, og dekker utgifter til basistrener- og lederkurs arrangert av de ulike særkretsene/-regionene. Undergruppene holder selv oversikt over de kurs som er aktuelle for deres medlemmer, mens hovedstyret er ansvarlige for felleskurs.
Just IL kan også dekke videregående og dyrere kurs (type Trener 2 i håndball, B-lisens i fotball), da med utgangspunkt i søknad til-/vedtak i- hovedstyret.
Les mer: Informasjon om trenerløypa fra Norges Idrettsforbund
Medlemshåndtering
Medlemmer i Just IL registreres på bakgrunn av laglister/deltakerlister som trener/lagleder/leder sender inn til idrettslagets kasserer. Basert på disse listene faktureres medlemskap og eventuell treningsavgift. Listene skal holdes oppdaterte i løpet av sesongen, for å holde medlemsregisteret á jour.
Man kan også, på eget initiativ, melde seg inn i Just IL ved å sende e-post til kasserer@justil.no.
Dugnad og frivillig arbeid
Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet vaske drakter, rydding i klubbhuset, parkeringsvakt under turneringer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!
Retningslinjer for dugnadsarbeid i Just IL
I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Idrettslagene kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Idrettslaget kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.
Medlemmene bør vite hva klubben har tenkt å gjennomføre ved hjelp av dugnad. For å få dugnadsordninger til å fungere er det viktig at medlemmene får en forståelse av hvorfor det er viktig at dugnaden blir gjennomført.
Generelt
Den aktive idretten og organisering av denne har en langt høyere kostnadsramme enn det medlemsavgift og treningsavgift utgjør. Derfor er Just IL helt avhengig av inntekter fra dugnadsarbeid. Dugnadsarbeid bygger i tillegg fellesskapsfølelse og lagånd, og bidrar til å bli kjent med andre i klubben og i bydelen. Alle medlemmer med/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til Just IL, og ikke bare direkte til det enkelte lag. Alle er en ressurs i Just IL!
Fellesdugnad Just IL
Justkalenderen
Salg av Justkalenderen koordineres av kalenderkomitéen.
Eksempler på gruppedugnader
13
Fotballaktiviteter
Aktuelle oppgaver: Banevert, fruktutdeler, kiosk.
Innebandy
Når Just arrangerer bandyrunder i Havlimyrhallen. Aktuelle oppgaver: Kiosk, sekretariat, rigging, rydding osv.
Håndball
Når Just arrangerer håndballkamper og mini-runder. Aktuelle oppgaver: Kiosk, sekretariat, rigging, rydding osv.
Praktisk gjennomføring
Større dugnader hos undergrupper/lag skal meldes inn og avklares med dugnadsansvarlig/styret. Dette for å unngå at dugnader «kolliderer» med hverandre, og at dugnadsbelastningen ikke skal bli altfor stor. Flere av medlemmene i Just IL er dessuten involvert i flere idretter. Større dugnader defineres som dugnader som gir over 10 000 kr/1 000 kr per lagsmedlem i netto inntekt.
Ved planer om deltagelse på cuper og arrangementer utover det Just IL årlig dekker over budsjettet, skal det søkes styret før dugnad til inntekt for dette igangsettes. Det må også framlegges en finansieringsplan. Just IL skal ikke påføres økonomisk tap/risiko ved gjennomføring av dugnad.
Inntekter
Alle dugnadsinntekter skal inn på Just IL sin konto. Ved gruppe-/lagsinntekter skal disse føres på gruppas/lagets prosjektkonto i regnskapet.
Regnskap
Det skal føres regnskap med bilag for utgifter og inntekter ved kiosksalg på egne skjema. Disse leveres kasserer/regnskapsfører.
Fordeling av inntekter
Gruppedugnader: Inntektene fordeles etter følgende fordelingsnøkkel: 75 % godskrives gruppen som utfører dugnadsarrangementet, 25 % går til Just IL. Inntektene som gruppene opparbeider seg gjennom dugnad, skal føres på gruppas prosjektkonto i regnskapet og skal benyttes til utgifter knyttet til aktiviteter, felles utstyr som ikke dekkes over idrettslagets budsjett, cup-avgifter og lignende.
Lagsdugnader: Dersom enkelt lag har kiosk eller dugnad går dette i utgangspunktet til det aktuelle laget. Midlene kan benyttes til sosiale utgifter rundt laget og til å dekke utgifter til deltagelse på cup/turnering som ikke dekkes av tilskudd fra Just IL. Man kan også spare opp til fremtidige cuper. Hvis inntektene fra en enkelt lagsdugnad overstiger 10.000,-, eller 1000,- per spiller, gjelder fordelingsnøkkelen 75 % til laget og 25 % til Just IL.
Kiosksalg
Inntekter går direkte til det lag eller gruppe som arrangerer kiosken (se punkt om regnskap).
Sponsorer som dugnadsinntekt
Sponsoravtaler skal fremforhandles og godkjennes av styret i Just IL. Som utgangspunkt inngår vi kun sponsoravtaler som gjelder for hele Just IL. Det kan gjøres unntak når det gjelder sponsing av enkeltarrangement. I den forbindelse skal eksisterende sponsorer kontaktes først og gi sin godkjenning til at andre kan sponse, dersom de selv ikke vil.
Dugnadsoppdrag fra eksterne tilbydere
14
Dugnadsansvarlig/styret i Just IL har ansvar for fordeling av dugnad fra eksterne tilbydere.
Justkalenderen
Just IL gjennomfører en fellesdugnad i løpet av året, Justkalenderen som selges i november hvert år. Det er Kalenderkomitéen som står ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av kalendersalget.
Les mer: Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges idrettsforbund.
Politiattester
Idrettslaget krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:
1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.
Rutine for politiattester i Just IL
Alle tillitsvalgte, styremedlemmer, trenere, assistenttrenere, lagledere, foreldrekontakter og voksne som ellers har ansvar for barn eller utviklingshemmede i klubbens regi, f.eks. ved reise, skal fremvise gyldig politiattest for den personen i Just IL som er ansvarlig for dette. I Just IL er det det hovedstyrets nestleder som har denne oppgaven. De nevnte personer har selv ansvaret for å skaffe og fremlegge gyldig politiattest så snart som mulig, etter tiltredelse av verv. Leder i undergruppa har ansvar for å følge dette opp.
Rutine for anskaffelse av politiattest:
1. Kontakt post@justil.no for å få bekreftelse fra Just IL på behov for politiattest. Politiattestansvarlig behøver navn, fødselsnummer og funksjon i idrettslaget for å fylle ut bekreftelsen. Søker vil motta bekreftelsen fra Just IL på e-post.
2. Søk så om politiattest og legg ved bekreftelsen fra Just IL.
Søkere under 18 år må ha foresattes underskrift og de må fylle ut og sende inn søknaden manuelt (adressen finnes på søknaden). Søknadsskjema for søkere under 18 år finner du her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest---soke-per-post/.
Søkere over 18 år søker elektronisk; Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Velg formål fra nedtrekkslisten og last opp bekreftelsen av formål som du har fått fra idrettslaget.
3. Vent på svar. (Politiattesten returneres, som regel, via digipost.)
4. Fremvis mottatt politiattest til den ansvarlige for politiattester i klubben. Etter fremvisning har du selv ansvaret for å oppbevare attesten og du skal kunne fremvise den ved behov.
En politiattest har tre års gyldighet, når attesten begynner å nærme seg utløpstid, sender politiattestansvarlig ut ny bekreftelse på behov til aktuelle kandidater.
15
Reiser i regi av Just IL
Deltakelse i idrett medfører noe reisevirksomhet. Hoveddelen av reisene er helt lokalt, men enkelte arrangement krever lenger reiser, også med overnatting. Her følger noen retningslinjer for reiser i Just IL sin regi.
For å ha noe å se frem til, bør lag i Just IL delta på større arrangement regionalt, nasjonalt eller utenlands. Her er det imidlertid viktig å merke seg at det ikke bør bli for mange av disse høydepunktene. Generelt kan man si at lag fra Just IL bør delta på en regional konkurranse i løpet av de årene de er ni og ti år, en nasjonal eller større regional konkurranse de årene de er elleve og tolv år og en konkurranse utenlands i løpet av ungdomsårene. For øvrig vises det til Barneidrettsbestemmelsene som regulerer dette.
Et viktig prinsipp her er at deltakelse i disse konkurransene ikke skal medføre egenandeler, se avsnittet om medlemskap. Lagene må altså jobbe inn kostnadene gjennom fellesdugnader før lagene kan meldes på og delta på disse arrangementene. Utenlandsturer skal alltid godkjennes av hovedstyret før det meldes på deltakelse. (Budsjett og finansieringsplan må vedlegges søknad.) Det er også viktig at våre lag ikke opplever for mye i løpet av tidlige år, det er viktig å ha noe å se frem - og å glede seg - til. Å vente med deltakelse på utenlandscup til man er i gang med ungdomsårene, kan motvirke frafallet vi opplever i overgangen fra barn til ungdom.
Trafikksikkerhet:
Ved all transport til kamper og turneringer skal avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin for trygg og sikker transport. Erfarne sjåfører skal foretrekkes. Før transport skal sjåføren gjennomføre sikkerhetskontroll på bilen med fokus på lys, bremser og dekk. Passasjerene plikter å si i fra, og stille krav til fører dersom han/hun opplever utrygghet underveis i transporten.
Alltid bilbelte Vi husker alltid bilbelte som sjåfør eller passasjerer, enten vi sitter i for- eller baksetet i bilen. Sjåføren har ansvar for at alle er sikret.
Uthvilt og våken sjåfør Våre sjåfører skal være uthvilte når de kjører. På lengre turer har vi hvilepauser eller har sjåfører som bytter på å kjøre.
Riktig fart Våre sjåfører skal alltid være på riktig side av fartsgrensen og velger alltid riktig fart etter forholdene.
Myk trafikant Det er ønskelig at flest mulig tar buss, sykler eller går til våre treninger. Vi skal være synlige, bruke lys, refleks og synlige klær. Vi glemmer ikke hjelmen når vi sykler, verken barn eller voksne!
Parkering Ved parkering plasseres bilen alltid med fronten mot neste ønsket kjøreretning.
16
Førstehjelp Just IL forsøker å gi et årlig tilbud om førstehjelpskurs til alle medlemmer og foreldre (sjåfører). Det er ønskelig at flest mulig av de som kjører til kamp, har deltatt på dette eller tilsvarende kurs.
Retningslinjer for reiser og reiseledere i Just IL
Alle som representerer Just IL må opptre i tråd med det idrettslaget skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vårt idrettslag er representert.
Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i idrettslagets regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.
1. På alle reiser i regi av Just IL, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Undergruppestyret bestemmer i samarbeid med trenere hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere, blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
2. Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette skal være skriftlig inngått på forhånd.
3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.
4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år.
5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer idrettslaget har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
6. Reiseleder rapporterer til hovedstyreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
7. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.
8. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
9. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.
10. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om.
11. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.
12. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.
13. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis.
14. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.
15. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at
17
leggetid og «stille-tid» formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.
16. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.
17. Reiseleder i samarbeid med eventuell kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden.
18. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap.
19. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til.
20. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.
21. Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp.
22. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til hovedstyret.
(Idrettslagets retningslinjer er i tråd med Idrettsforbundets anbefalte retningslinjer)
Idrettslagets antidopingarbeid
Just IL er sertifisert som Rent Idrettslag og har nulltoleranse for doping.
I dagligtale forstås doping gjerne som medikamenter eller metoder som tas i bruk i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Med doping i idretten menes blant annet forhold som tilstedeværelsen av forbudt stoff i dopingprøve, bruk av forbudt metode, unnlate å møte til kontroll og å ødelegge eller forfalske en dopingprøve. Alle forhold som regnes som brudd på dopingbestemmelsene står beskrevet i NIFs lov.
Kommunikasjon
For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er idrettslaget avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som idrettslaget har en relasjon til.
Hjemmesiden – www.justil.no
All formell informasjon skal finnes på klubbens hjemmeside, www.justil.no. Undergruppene har ansvaret for at nødvendig og oppdatert informasjon finnes på hjemmesiden.
Facebook – www.facebook.com/JustIL
Just IL sin viktigste kommunikasjonskanal er og skal være idrettslagets facebookside. Som for hjemmesiden, har undergruppene ansvar for at aktuell informasjon fra dem kommer på Just IL sin facebookside. Undergruppene har egne medlemmer som har fått tildelt redaktørrettigheter på siden.
Undergrupper og lag har også anledning til å opprette egne facebookgrupper. For undergruppene skal disse gruppene være åpne/offentlige, mens for det enkelte lag, kan gruppa være lukket. Felles for alle facebookgrupper med tilknytning til Just IL er at de skal følge følgende norm for gruppenavn: «Just IL – xxxx», som eksempel «Just IL – trener-, lagleder- og foreldrekontaktforum». Det skal ikke benyttes navn bestående av store bokstaver, gruppenavnene skal være korrekte. For alle facebookgrupper med tilknytning til Just IL, skal et styremedlem gjøres til administrator for gruppa.
18
Gruppebilde som brukes, skal godkjennes av styret i Just IL.
Øvrige sosiale medier
Just IL har også profiler på Instagram, Twitter og Youtube. Undergruppene må selv sørge for innhold, dersom de ønsker publisitet i disse mediene.
Øvrige kanaler
Just IL benytter seg også av andre kommunikasjonskanaler. Flere lag gjør bruk av Spond for å formidle informasjon og kalle inn til trening, kamper og liknende. De regler som gjelder for bruk av sosiale medier (se under), gjelder også i Spond.
Plakater og flyers kan også være en effektiv informasjonskanal. I de tilfellene plakat eller flyer informerer om et arrangement i Just ILs regi, skal idrettslagets sponsorer markedsføres. I slike tilfeller kan følgende bilde benyttes (bildet kan også fås ved henvendelse til post@justil.no):
I tilfeller der Just IL kun er medarrangør, er det ikke krav til at våre sponsorer må profileres. Det må gjerne gjøres, men må i så fall avklares med med-/hovedarrangør.
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Just IL følger retningslinjene fra Norges idrettsforbund:
Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.
Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.
Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
19
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Just IL
(Disse reglene bygger på regler hentet fra Sorentio.no.)
Definisjon: Sosiale medier er en felles betegnelse for alle digitale plattformer som nettsider, apper, forum og portaler, hvor det er mulig å publisere noe.
Hvem: Alle som har noe med Just IL å gjøre, plikter å kjenne til disse reglene. Dette gjelder også foreldre til barn i vår organisasjon.
Når: Disse reglene gjelder ved alle arrangement og samlinger hvor man er med som representant for Just IL, enten som utøver, trener, leder eller foresatt. Sosiale medier lever hele tiden. Disse reglene gjelder derfor for alle våre medlemmer hele døgnet, hele året.
Regler:
1. Bilder I henhold til Norsk lov, er det ikke lov å publisere bilder av andre uten samtykke. Hver og en som skal publisere noe, må hente samtykke til dette selv. Vi må hente samtykke og du må hente samtykke selv om du skal publisere noe.
Barn opp til 15 år har medbestemmelsesrett på om noe skal publiseres, men foreldrene bestemmer. Fra og med 15 år, bestemmer barnet selv.
Husk også at det er ulovlig å publisere andres bilder uten samtykke fra den som eier/ har tatt bilde.
Se Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn for mer informasjon.
2. Identifisering Identifisering kan gjøres på flere måter. F.eks. ved å "tagge" en person på Facebook, nevne en persons brukernavn på Instagram, eller publisere bilde av noens ansikt og/eller eiendeler. Tenk nøye gjennom hva du har tenkt å publisere, før du identifiserer noen i sosiale medier.
3. Kritikk / Negativitet Det passer seg svært sjelden å kritisere andre i sosiale medier. Du vil ikke stå på bytorget og rope noe negativt om andre personer. Ikke gjør det på sosiale medier heller.
4. Nytte Har det noen verdi for andre det du har tenkt å publisere? Er det underholdene og gøy? Hvis
20
ja og du ellers følger disse reglene, kan du publisere. Hvis det er gøy bare for noen og trist for noen andre, la være. Er det ikke interessant for noen, dropp å publisere det.
5. Tenk deg om Kan du stå inne for det du skriver om det hadde blitt publisert på våre nettsider? I lokalavisa? På riksdekkende TV? Hvis svaret er nei på et eller flere av disse spørsmålene, bør du la være å publisere. Tenk deg også alltid om en ekstra gang før du publiserer. Kan noen bli lei seg? Kan det mistolkes det du har skrevet? Kan det være at vedkommende ønsker å publisere dette selv før du gjør det?
6. Alle ser alt Selv om din profil på hvilken som helst plattform er satt til å kun vises til vennene dine, kan det spre seg til andre allikevel. Bildene dine på f.eks. Snapchat blir ikke ordentlig slettet og andre kan eventuelt ta bilde av lynmeldingen du har sendt med en annen telefon. Uansett hva du publiserer, husk på at det må tåle dagens lys for alle.
7. Foreldre Foreldre bør være ekstra varsomme på hva de publiseres. Det som blir publisert og i utgangspunktet ikke burde være noe problem, kan plutselig bli ubehagelige fordi det er en mor eller far som har publisert det. Mor og far bør huske godt på at selv om de bare publiserer til sine venner, er det veldig ofte at det kommer til barna allikevel via en eller annen bekjent.
Mange skoler og idrettslag har barn som av en eller annen grunn lever på skjult adresse. Tenkt deg derfor alltid godt om før du publiserer noe som kan identifisere andre.
8. Ha det gøy Sosiale medier skal være sosialt og gøy. Benytt kanalene til det. Spre nyttig informasjon og glede!
Sikkerhetsarbeid (HMS)
Idrettslaget har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med idrettslaget på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i idrettslokalets eventuelle lokaler og anlegg. Det er utarbeidet rutiner for arrangementer, reiser, dugnader m.m.
Økonomi
Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for idrettslagets økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at:
• idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte.
• idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen.
• idrettslaget har en forsvarlig økonomistyring.
Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:
• Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
• Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
• Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
• Styret skal sikre at idrettslaget har en egen bankkonto.
21
• Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
• Styret skal påse at idrettslaget har tegnet underslagsforsikring.
• Styret skal påse at idrettslaget har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.
Økonomiplan for Just IL
1. Økonomiske prinsipp: Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.
2. Budsjett: Idrettslaget skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontogrupper. Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, det vil si at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Det utarbeides i utgangspunktet ikke egne budsjett og regnskap for undergruppene i Just IL, siden styret i idrettslaget styrer økonomien for hele idrettslaget. Dersom undergruppene likevel har egne inntekter og utgifter, skal et årlig regnskap legges frem for og godkjennes av idrettslagets styre. De enkelte lag tillates å ha egne lagkasser. Årlige regnskap for disse skal legges fram for og godkjennes av undergruppens ledelse.
3. Regnskap og økonomistyring: Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, det vil si at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer i «riktig år». Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel fra styreleder eller kasserer. Regnskapsåret følger kalenderåret. Klubben engasjerer hvert år autorisert revisor.
4. Bruk av bankkonto: Bankkontoen disponeres av styreleder og styrets økonomiansvarlige. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.
5. Kontanthåndtering: Dersom idrettslaget avholder egne arrangement, skal kontantinntekter fra kiosksalg, billettsalg og lignende alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer, før pengene settes inn på konto.
6. Regningsbetaling: Idrettslagets sine inngående fakturaer skal attesteres av styreleder anvises av kasserer betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. De ulike undergrupper utarbeider egne rutiner for utbetaling av dommerhonorar.
7. Innkreving: Innkreving skal alltid gjøres til idrettslagets bankkonti, fortrinnsvis til hovedkontoen. (Det kan gjøres unntak dersom idrettslagets kasserer har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål).
8. Lønn: Just IL er et idrettslag som bygger sin drift på frivillighet og dugnader. Idrettslaget utbetaler likevel honorar til et svært begrenset antall trenere/instruktører. Dette honoraret utbetales på grunnlag av innsendte timelister.
9. Cup/turneringer: Just IL dekker inntil to lokale turneringer/cuper for alle sine lag, i tillegg til deltakelse i de ulike idrettenes serieopplegg. Ved betaling av påmeldingsavgift til eksterne cuper og turneringer skal faktura foreligge. Faktura sendes til idrettslagets kasserer for betaling.
Les mer: Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi.
Forsikringer
Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år: I fotball er alle utøvere forsikret, enten gjennom forbundet (til fylte 19 år) eller gjennom
22
obligatorisk lagforsikring (for seniorlag). I innebandy og håndball er det en personlig lisens/forsikring som hver utøver selv må betale fra det året de fyller 13 år.
Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.
• Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller anlegg?
• Har klubben behov for andre forsikringer?
Les mer: Informasjon om Idrettsforsikring for barn
Anlegg og utstyr
Just IL eier ikke egne anlegg selv, utenom ballbingen ved Justvikbanen. Hoveddelen av aktiviteten i Just IL finner sted i og på kommunale anlegg, Havlimyrhallen, Havlimyr 7er kunstgress, Justvikbanen, Justvik skole og på Justvik bydelshus.
Just IL sørger for at alt av utstyr som behøves til idrettslagets aktiviteter er tilgjengelig. Undergruppene melder inn behov til materialforvalter, som da skaffer utstyret så lenge det er penger igjen på budsjettet.
Personlig utstyr:
Just IL sørger spillertrøyer, shorts og eventuelt strømper til våre utøvere. Draktoverdelene er Just Il sin eiendom, og skal deles ut og samles inn hver gang de er i bruk, og skal oppbevares samlet av trener eller lagleder i perioden mellom de er i bruk. Utøvere får utdelt nye shorts/strømper, når de har vokst ut av dem de tidligere har fått utdelt av Just IL. Det er også mulig å kjøpe eget utstyr hos vår utstyrsleverandør, Sportsprofil AS.
Just IL har også en medlemskolleksjon bestående av treningsjakke, -bukse, klubbgenser og treningstrøye. Vi pålegger ingen å kjøpe dette utstyret, men oppfordrer medlemmer til å kjøpe i alle fall klubbgenseren, da denne er et av våre sponsorobjekt. Medlemskolleksjonen kan kjøpes hos Sportsprofil, eller bestilles på en av klubbkveldene som arrangeres hvert år.
Idrettslagets utstyr: Just IL sørger for at undergruppene har det utstyret de trenger for å avvikle sine aktiviteter, så som baller, overtrekksvester, kjegler, førstehjelpsutstyr
Utmerkelser og æresbevisninger
Æresmedlemmer
Just IL utnevner æresmedlemmer. Per dags dato har vi følgende æresmedlemmer:
Rudolf Åteigen
Øyvind Stokkelien
23
Arnold Nilsen
Tor Magne Gausdal
Marit Opås
En oversikt over kriterier for utnevning av æresmedlemmer vil bli publisert her.