Medlemskontingent 2023

Just IL vil fakturere medlemskontingent for 2023 i løpet av første halvdel av februar. Gjeldende medlemskontingent er 300,- per kalenderår. Faktura for treningsavgift sendes ut i løpet av sommerhalvåret, etter at årsmøtet har fastsatt treningsavgiftene.

Alle med

Økonomi skal aldri være en hindring for deltakelse i Just IL. Dette er en av grunnene til at vi, som hovedregel, aldri benytter oss av egenandeler. Deltakelse på cuper, reiser og liknende, skal alltid finansieres gjennom dugnadsarbeid. Vi arbeider også for å holde prisen på medlemskap og treningsavgift så lave som mulig. Dersom det likevel er noen som sliter med å få betalt, har vi egne ordninger for dette i idrettslaget. Ta kontakt med leder (leder@justil.no), kasserer (kasserer@justil.no) eller med en annen i idrettslaget som du stoler på, for eksempel en trener, lagleder eller foreldrekontakt, som kan ta kontakt for deg, så ordner vi problemet, ved at idrettslaget dekker deler av eller hele beløpet som er problematisk. Idrettslaget kan også være behjelpelige, dersom det, av økonomiske årsaker, er vanskelig å skaffe nødvendig treningsutstyr.

Medlemskap

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Just IL, må du melde deg ut skriftelig, da primært til kasserer@justil.no eller post@justil.no, jf. punkt (5) i paragrafen under.

Vi minner om følgende paragraf i vår lovnorm, paragrafen regulerer medlemskap i idrettslag:

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

  • a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnedeorganisasjonsledds regelverk og vedtak.
  • b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.