Klubbutvikling 2023/24

Styret i Just IL har satt av høsten og vinteren til klubbutvikling, hvor vi skal fokusere på litt ulike momenter. Arbeidet startet opp i hovedstyret, før undergruppestyrene gradvis blir mer og mer involvert. Neste måned vil også alle medlemmer få muligheten til å komme på et medlemsmøte og gi sine tilbakemeldinger og innspill til prosessen. En komité vil så jobbe med materialet gjennom vinteren, før resultatet legges frem for behandling på årsmøtet i mars.

Verdigrunnlag

For det første har vi nå satt fokus på våre verdier og visjon. Våre gjeldende verdier og visjon, som beskrevet over, har ikke blitt revidert de siste ti årene, det er derfor på tide at vi gjennomgår vårt verdigrunnlag og forankrer det i nåtidens medlemsmasse. Hvilke verdier skal prege Just IL og hva skal være vår visjon i tiden som kommer?

Dette er gjeldende verdigrunnalg i Just IL, hentet fra vår klubbhåndbok:

Verdier

Just IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget vårt drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Just IL tydeliggjort hva som skal prege oss og idrettslaget vårt. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Visjon

Just IL ønsker å være synlig og inkluderende i Justvik bydel, og bidra for å skape et godt miljø gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering. Vår visjon er «Alle skal med!»

Virksomhetsplan og målsetninger

På samme måte som når det gjelder verdier og visjon, har dette vært våre mål de siste årene (vi har ikke hatt noen virksomhetsplan), uten at vi har foretatt noen revisjon underveis (hentet fra vår klubbhåndbok):

Hovedmål:
Just IL skal arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk aktivitet og idrett.
Delmål:

  • – Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer.
  • – Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer som gjelder innenfor et felleskap.
  • – Skape forståelse for idrettens verdigrunnlag: Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
  • – Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved fysisk aktivitet og mestring.

Vi har også startet arbeidet med å revidere våre mål, og håper på at innspill fra våre medlemmer vil være til stor hjelp, når vi i vinter skal utarbeide en virksomhetsidé og -plan, og sette opp nye hoved- og delmål for Just IL sitt arbeid i årene som kommer.

«Bedre Klubb»-kartlegging

Utsnitt av «Bedre Klubb»-kartleggingen hovedstyret gjennomførte i september. Faksimile av rapporten fra Norges Idrettsforbund.

Hovedstyret startet opp utviklingsarbeidet på styremøtet i september. Der gjennomførte vi Idrettsforbundets Bedre Klubb, som er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Basert på funnene i «Bedre Klubb»-kartleggingen, kan vi, i alle fall selv, fastslå at Just IL har rimelig bra kontroll på det organisatoriske. Vi har således ingen spesielle organisatoriske felt vi må jobbe med i tiden som kommer. Det betyr at vi kan sette inn alt fokus på arbeidet med vårt verdigrunnlag, våre planer og mål for årene som kommer og tiltak som hjelper oss å realisere disse planene og å nå disse målene.

Du kan lese mer om klubbutvikling på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund: Klubbutvikling (idrettsforbundet.no).GAP-analyse

GAP-analyse oktober 2023: Hva er positivt med Just IL? Innspill fra møtedeltakerne. Foto: Just IL.

I styremøtet i oktober, var også undergruppene representert. På dette møtet gjennomførte vi en GAP-analyse, hvor vi forsøkte å kartlegge hvor står Just IL i dag (hva er det som kjennetegner oss), hvor vil vi være om fem år, og hva må til for at vi skal nå dit?

Basert på både positive og negative innspill fra møtedeltakerne, forsøkte vi å sette opp en «nå-situasjon». Deretter prøvde vi å lage et bilde av hvordan vi ønsker at situasjonen i Just IL skal være om fem år. Til slutt startet vi idemyldring, hvor vi forsøkte å komme opp med tiltak som skal hjelpe oss med å nå ønsket situasjon om fem år. Tråden i dette arbeidet vil bli tatt opp i kommende styremøter.

Målet med dette spesifikke arbeidet, er å komme opp med en virksomhetsplan som skal beskrive hva som er Just IL sine viktigste aktiviteter, hva som er våre hovedmål og delmål som skal oppylles for å nå våre hovedmål.

Medlemsmøte

Tirsdag 14.11. vil alle medlemmer bli invitert til et medlemsmøte på Justvik skole (mer informasjon kommer når møtet nærmer seg). Der vil vi legge opp til en liten presentasjon av arbeidet vårt så lang og muligens legge opp til diskusjoner (i grupper og i plenum) rundt de aktuelle temaene. Hoveddelen av møtet vil være at medlemmene vil få muligheten til å svare på utvalgte spørsmål, og at vi vil tapetsere bakveggen i amfiet på skolen med Post IT-lapper i ulike farger med innspillene fra våre medlemmer.

Spørsmålene som skal besvares vil typisk være noe á la disse:

  • – Hva er det første du tenker på når du hører Just IL?
  • – Hva skal til for at du fortsatt er med i Just IL om 5 år?
  • – Hvordan vil du beskrive Just IL som en person?
  • – Hva er det aller viktigste for Just IL?
  • – Hvordan vil du beskrive drømmeklubben din?       

Veien videre

Etter medlemsmøtet vil hoved- og representanter for undergruppestyrene møtes og forsøke å plukke ut de viktigste punktene i innspillene fra medlemmene. Det vil så bli utnevnt en komité med representanter fra alle våre undergrupper, som gjennom vinteren vil arbeide med det innkomne materialet, før vårt nye verdigrunnlag, virksomhetsplan og hoved- og delmål legges frem for behandling av årsmøtet i mars 2024.

Dersom du ønsker å delta i dette arbeidet, kan du melde deg til tjeneste til leder av ditt undergruppestyre eller til leder@justil.no. Samme e-postadresse kan benyttes dersom du har innspill til arbeidet, men ikke har anledning til å delta på medlemsmøtet i november.