Hospitering er et av de viktigste virkemidlene vi har i fotballgruppa i Just IL. Treningshospitering gir oss mulighet til å ha større treningsgrupper, slik at differensiering blir enklere. Vi har også ofte små årskull i Just IL, kamphospitering kan derfor være viktig med tanke på mulightene til å stille lag. Hospitering er også viktig med tanke på spillerutvikling. Vi kan bruke hospitering som virkemiddel for å gi spillere som har kommet langt på eget årskull, både når det gjelder fysisk utvikling, fotballmessig utvikling og ikke minst når det gjelder modenhet, utfordringer ved å få hospitere på ett og to årstrinn opp.

Treningshospitering

For spillere som har kommet langt ferdighetsmessig og i modenhet, skal det gis tilbud om treningshospitering, hvor spilleren(e) får tilbud om å delta på treninger med årgangen over. En slik hospitering skal aldri gå på bekostning av trening med eget lag, så den forutsetter at lagenes treningstider gir rom for dette. Treningshospitering avtales mellom trenerne på de aktuelle lag og Sportslig utvalg. Denne formen for hospitering kan benyttes av alle årganger i Just IL.

Kamphospitering

I fotballgruppa i Just IL skal det også være mulig for enkeltspillere å hospitere på eldre lag i kamp. Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende for når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. Årstrinnslaget spilleren hører hjemme på, skal imidlertid alltid prioriteres foran ekstratilbudet. Fra og med 10-årsklassene settes kamphospitering i system. Lag fra 11 år og oppover skal alltid ha plass i kamptropp til minst to spillere fra lavere årsklasser.

Kamphospiteringen avtales mellom trenerne på de ulike lagene og Sportslig utvalg, hvor Sportslig utvalg er de som har eierskap til, og fastsetter, hospiteringen. Ingen lag/trenere kan motsette seg denne ordningen.