Sammensetning av lag

Fotballgruppa i Just IL har som målsetting å stille med lag i så mange årsklasser som mulig. Samtidig er det viktigste for idrettslaget å kunne gi et så godt fotballtilbud som mulig til de som ønsker det. På grunn av begrenset rekrutteringsgrunnlag, og skal derfor Just IL slå sammen årganger etter hvert som spillformen endrer seg. For at denne sammenslåingen skal skje så smertefritt som mulig, bør man begynne forberedelsene til dette så tidlig som mulig.

For våre jentelag vil problemene ofte oppstå når laget går fra 5er- til 7erfotball, eventuelt dersom vi har et stort kull, når de skal går fra 7er- til 9erfotball. Det er derfor naturlig at vi slår sammen årganger i jentefotballen når spillerne er i ti- til tolvårsalderen.

For guttelagene våre, klarer vi som regel å ha rene årsklasselag til og med 9erfotballen, mens utfordringene kommer når de skal begynne å spille 11erfotball. Noen årganger vil oppleve problemer allerede i overgangen fra 7er- til 9erfotball. I guttefotballen slår vi derfor sammen årganger når de er i tretten- til fjortenårsalderen.

I fotballgruppa i Just IL har vi bestemt at vi har som mål å stille med lag i alle årskull i barnefotballen (utfordringen er de eldste jenteklassene) og med ungdomslag i tre årsklasser:

  • - For guttene G 13 eller 14 , G15 eller 16 og G 19 (Ved uvanlig store årskull, vil vi selvfølgelig kunne stille mer enn tre ungdomslag.)
  • - For jentene: J13, J15 og J17 (Dette er årsklassene NFF Agder tilbyr spill i).

Organisering av treningsgrupper

Med små årskull, som vi ofte har i Just IL, blir treningsgruppene, naturlg nok, også små. Dette behøver ikke å være et stort problem, så lenge man fokuserer på utvikling av individuelle ferdigheter og småbanespill. Når spillerne blir eldre, og har sin kamparena på større baner, kan det imidlertid by på utfordringer å ha store nok treningsgrupper til å kunne øve på samhandling internt i, og mellom, lagledd, formasjonstrening og liknende.

Fotballgruppa i Just IL tilbyr allerede ekstratreninger for aldersgruppene fra elleve år og oppover. En av årsakene til dette, er nettopp ønsket om å ha store nok treningsgrupper til å kunne øve på mer overordnede temaer, som nevnt over. Disse treningene er frivillige.

Vi vet også, at når spillerne blir litt eldre, vil vi måtte slå sammen årganger for å kunne stille lag/gi et godt nok sportlig tilbud. Det er derfor viktig at lag, typisk når de er rundt tiårsalderen og skal begynne å spille 7erfotball, organiserer fellestreninger med årgangen de mest sannsynlig skal slås sammen med på et senere tidspunkt. Dette gjøres både med tanke på å skape en større treningsgruppe ut i fra ønske om å skape bedre treningsmuligheter, men også for at spillerne skal bli kjent med, og trygge på, spillerne de i framtiden skal danne lag sammen med.