Denne organisasjonsplanen skal beskrive hvordan fotballgruppa i Just IL er organisert.

Årsmøtet er øverste myndighet i Just IL og avholdes hvert år innen utgangen av mars. I tidsrommet mellom årsmøtene er det hovedstyret i Just IL som sørger for driften av idrettslaget.

Det er hovedstyret som har det juridiske og økonomiske ansvaret for hva som skjer i Just IL, og det er kun de som kan fatte bindene vedtak.

Just IL har valgt å organisere seg med undergrupper, hvor det er undergruppestyrene som har ansvaret for aktiviteten i undergruppene. Undergruppene velger eller utnevner selv sine styrer, som igjen blir godkjente av hovedstyret i idrettslaget.