For å lette arbeidet og å fordele ansvar, har fotballgruppa i Just IL definert et sett roller som skal besettes for hvert av våre fotballag. Hvilke roller hvert lag skal ha, endrer seg noe, jo eldre spillerne blir. Jo eldre spillerne blir, jo mer ansvar og innflytelse får de selv, og foreldrene får tilsvarende mindre oppgaver.

Just IL er en dugnadsklubb, vi har ingen betalte trenere, og, med ytterst få unntak, er det foreldre som innehar trener- og laglederrollene. For barne- og ungdomsfotballen er det slik det må være.

Likevel må vi stille visse krav til de som skal ha ansvaret for våre barn og unge. Alle som skal skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforholdutføre oppgaver for laget på fast basis, framvise politiattest for idrettslagets politiattestansvarlige (hovedstyret). I tillegg har vi i fotballgruppa også krav til trener- og lederkompetanse. I det følgende kommer en oversikt over hvilke roller som skal besettes på de ulike aldersnivå.

De viktigste retningslinjene vi har i Just IL, finner man i Håndbok for trenere, lagledere og foreldrekontakter i Just IL, som er et svært viktig oppslagsverk for de med roller rundt lag i Just IL.

 

Barnefotball (6-12 år)

Det skal være minst to trener per lag. De kan gjerne dele på ansvaret, men en av dem skal ha rollen som hovedtrener. For aldersklasser som stiller med flere lag i serien, bør de ha to trenere per seriedeltakende lag, eventuelt etablere en funksjon som assistenttrener, som kan være med å assistere under kamper. Alle med trener- eller laglederfunksjon, skal framvise politiattest for klubbens politiattestansvarlige innen rimelig tid etter oppstart i rollen.

Det stilles også krav til kompetanse: En av trenerne (hovedtreneren) på hvert alderstrinn ha, eller sørge for i løpet av sesongen å ta, grasrottrenerkurs tilpasset aldersgruppen laget tilhører. Alle trenere i barnefotballen i Just IL bør minimum ha grasrottrenerkurs del 1. Alle som har laglederrolle på lagene, bør ha NFFs fotballeder 1-kurs. Det er ingen utgifter i forbindelse med disse kursene, de dekkes av Just IL eller gjennom andre ordninger (Sørlandfotballens venner). Så langt det er mulig, vil fotballgruppa i Just IL legge til rette for at kursene kan tas i idrettslaget.

Alle barnefotballag i Just IL skal ha:

Hovedtrener(e): Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å informere/instruere de andre trenerne. Må ha, eller ta i løpet av sesongen, NFFs grasrottrenerkurs tilpasset aldersgruppen laget tilhører. Må fremlegge politiattest.

Assistenttrener(e): Bør minimum ha NFFs grasrottrenerkurs del 1. Må fremlegge politiattest.

Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer og liknende. Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør ha NFFs fotballeder 1-kurs. Må fremlegge politiattest.

Foreldrekontakt/foreldreutvalg: Foreldrekontakt/-utvalg skal være kontaktledd mellom foreldregruppa og lagledelsen. Rollene som foreldrekontakt og lagleder kan innehas av en person, men det anbefales ikke.

Kampvert: Rollen/oppgaven kan/bør gå på rundgang i foreldregruppa, dersom da ikke noen enkeltpersoner ønsker å påta seg oppgaven gjennom hele sesongen. Just IL stiller med egen kampvertvest. Kampvertens oppgaver er følgende:
Før kampen:
- Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
- Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Under kampen:
- Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
- Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
Etter kampen:
- Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
- Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

Det finnes også flere roller lagene bør og kan ha, lista er ikke endelig, men her er noen forslag:

- Dugnadsansvarlig: Alle lag bør ha en person eller gruppe som er ansvarlige for dugnader. Enter for å skaffe representanter fra laget til Just IL sine dugnader, eller for å arrangere laginterne dugnader. De ulike lagene kan ha ønske om å delta på flere cuper/turneringer enn de to som Just IL årlig finansierer, de kan ha ønske om treningsleir, sosiale arrangement eller liknende, og kan derfor ha behov for å samle inn midler til dette.

- Ressursperson(er): Lagene kan også ha behov for personer som tar et spesielt ansvar for det sosiale miljøet i laget/gruppa. Både når det gjelder å følge med på gruppa for å kunne varsle om det forekommer mobbing eller liknende i gruppa, eller for å stelle i stand sosiale arrangement.

 

Ungdomsfotball (13-19 år)

Mange av kravene til ungdomsfotballen er tilsvarende kravene i barnefotball, men i ungdomsfotballen tar spillerutvalg gradvis over rollen til foreldrekontakten. Fra og med G/J13 skal lagene ha egne spillerutvalg, en gruppe av spillere som skal være lagets talerør opp mot lagledelse/idrettslag. Opp til G/J16 bør foreldrekontakt/spillergruppe fungere parallelt. Det skal, opp til og med G/J16, være minst to trener per lag. De kan gjerne dele på ansvaret, men en av dem skal ha rollen som hovedtrener. Alle med trener- og/eller laglederfunksjon, skal framvise politiattest for klubbens politiattestansvarlige innen rimelig tid etter at de har startet i rollen.

Det stilles også krav til kompetanse: En av trenerne (hovedtreneren) ha, eller sørge for i løpet av sesongen å ta, fullt grasrottrenerkurs. Alle øvrige trenere i ungdomsfotballen i Just IL minimum ha grasrottrenerkurs del 1, men bør ha minimum grasrottrener del 3. Alle som har laglederrolle på lagene, bør ha NFFs fotballeder 1-kurs. Det er ingen utgifter i forbindelse med disse kursene, de dekkes av Just IL eller gjennom andre ordninger (Sørlandfotballens venner). Så langt det er mulig, vil fotballgruppa i Just IL legge til rette for at kursene kan tas i idrettslaget.

Alle ungdomsfotballag (13-16) i Just IL skal ha:

Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å informere/instruere de andre trenerne. Har ansvaret for laguttak. ha, eller fullføre i løpet av første sesong som trener i ungdomsfotballen, full NFFs grasrottrener-lisens. Må fremlegge politiattest.

Assistenttrener(e): Assistenttrenerne minimum ha grasrottrener del 1. Bør minimum ha grasrottrenerkurs del 3. Må fremlegge politiattest.

Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer, utfylling av dommerkort, videreformidling av dommerregninger og liknende. Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør ha NFFs fotballeder 1-kurs. Må fremlegge politiattest.

Spillerutvalg: For de yngste årsklassene utpeker lagledelsen spillere til spillerutvalget. Etter hvert utpekes disse av spillerne selv. Spillerutvalget skal være talerør for spillergruppa opp mot lagledelse/klubb. Bør få støtte til dette av foreldrekontakt/foreldreutvalg.

Foreldrekontakt/foreldreutvalg (til og med G/J16): Foreldrekontakt/-utvalg skal være kontaktledd mellom foreldregruppa og lagledelsen. Rollene som foreldrekontakt og lagleder kan innehas av en person, men det anbefales ikke.

Kampvert: Rollen/oppgaven kan/bør gå på rundgang i foreldregruppa, dersom da ikke noen enkeltpersoner ønsker å påta seg oppgaven gjennom hele sesongen. Just IL stiller med egen kampvertvest. Kampvertens oppgaver er følgende:
Før kampen:
- Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
- Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Under kampen:
- Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
- Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
Etter kampen:
- Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
- Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

J17/G19 i Just IL skal ha:

Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å informere/instruere de andre trenerne. Har ansvaret for laguttak. ha, eller fullføre i løpet av første sesong som trener i ungdomsfotballen, full NFFs grasrottrener-lisens. Må fremlegge politiattest.

Assistenttrener(e): Assistenttrenerne minimum ha grasrottrener del 1, men bør ha minimum grasrottrenerkurs del 3. Må fremlegge politiattest.

Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer, utfylling av dommerkort, videreformidling av dommerregninger og liknende. Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Bør minimum ha NFFs fotballeder 1-kurs. Må fremlegge politiattest.

Spillerutvalg: Spillerutvalget velges av spillerne selv, og skal være et talerør for spillergruppa opp mot lagledelse/klubb. Spillerutvalget skal involveres i og ha påvirkningsmulighet.

Kampvert: Rollen/oppgaven kan/bør gå på rundgang i foreldregruppa, dersom da ikke noen enkeltpersoner ønsker å påta seg oppgaven gjennom hele sesongen. Just IL stiller med egen kampvertvest. Kampvertens oppgaver er følgende:
Før kampen:
- Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
- Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Under kampen:
- Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
- Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
Etter kampen:
- Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
- Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

Det finnes også flere roller lagene bør og kan ha, lista er ikke endelig, men her er noen forslag:

- Dugnadsansvarlig: Alle lag bør ha en person eller gruppe som er ansvarlige for dugnader. Enter for å skaffe representanter fra laget til Just IL sine dugnader, eller for å arrangere laginterne dugnader. De ulike lagene kan ha ønske om å delta på flere cuper/turneringer enn de to som Just IL årlig finansierer, de kan ha ønske om treningsleir, sosiale arrangement eller liknende, og kan derfor ha behov for å samle inn midler til dette.

- Ressursperson(er): Lagene kan også ha behov for personer som tar et spesielt ansvar for det sosiale miljøet i laget/gruppa. Både når det gjelder å følge med på gruppa for å kunne varsle om det forekommer mobbing eller liknende i gruppa, eller for å stelle i stand sosiale arrangement.

 

Seniorfotball

Just IL sin viktigste målgruppe er barn og unge. Likevel ønsker vi å ha seniortilbud innen fotballen. Vi ønsker selvfølgelig å ha så gode seniorlag som mulig, men satsingen på seniorfotball skal aldri gå utover barne- og ungdomsfotballen.

Alle seniorfotballag skal ha:

Hovedtrener: Hovedtreneren har det sportslige ansvaret for laget og skal ha tilstrekkelig trenerutdanning. Har ansvaret for laguttak. Skal være en ressursperson for barne- og ungdomsfotballen. Bør ha minimum fullført Grasrottrener.

Assistenttrener(e): Skal assistere hovedtrener. Skal være en ressursperson for barne- og ungdomsfotballen. Bør ha minimum fullført Grasrottrener.

Lagleder: Laglederen har ansvaret for alt det administrative rundt laget, som oppdatering av medlems-/laglister, informasjon, påmelding til serie og cuper/turneringer, utfylling av dommerkort, videreformidling av dommerregninger og liknende. Har også ansvar for kontakten mellom laget og fotballgruppa/idrettslaget. Laglederrollen kan kombineres med en hoved- eller assistenttrenerrolle. Bør minimum ha NFFs fotballeder 1-kurs.

Spillerutvalg: Spillerutvalget velges av spillerne selv, og skal være et talerør for spillergruppa opp mot lagledelse/klubb. Spillerutvalget skal involveres i og ha påvirkningsmulighet.

Kampvert: Just IL stiller med egen kampvertvest. Kampvertens oppgaver er følgende:
Før kampen:
- Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
- Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
- Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.
Under kampen:
- Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
- Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
- Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.
Etter kampen:
- Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
- Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

 

Oldboys/-girls og veteranlag

Alle oldboys/-girls og veteranlag anses primært å være et mosjonstilbud. Dersom lagene deltar i seriespill, må lagene minimum ha en person som oppfyller laglederrollen