Dugnadsutvalget har ansvaret for det frivillige arbeidet i fotballgruppa som ikke direkte har med den sportslige aktiviteten å gjøre: For det første, ha et overordnet ansvar for inntektsgivende arbeid for lag og gruppe. For det andre, ha ansvar for vedlikehold og utbedring av området ved og rundt Justvikbanen. For det tredje ha ansvar for å ha oversikt over, og dialog med, de frivillige i fotballgruppa.

Foreldre/foresatte og andre personer uten lagroller, hører naturlig til målgruppa for Dugnadsutvalget.

Dugnadsansvarlig

Dugnadsansvarlig leder dugnadsutvalget. Vedkommende bør, men det er ikke et krav, være medlem av fotballstyret, for å lette dialogen.

Hovedoppgaver:

  • - Har ansvar for å koordinere våre dugnader.
  • - Har det overordnede ansvaret for vedlikehold på og rundt Justvikbanen, deriblant kioskcontainer og utstyrscontainer. Det bør avholdes en stor dugnad før sesongstart og en mindre dugnad før oppstart av høstsesongen.
  • - Har ansvaret for å fordele eventuell kiosktid på Justvikbanen mellom interesserte lag.
  • - Bistå fotballstyret ved gjennomføring av sesongavslutningsfesten og øvrige arrangementer.

Frivillighetskoordinator  

For å lette arbeidet i fotballgruppa, kan det være nyttig å ha en egen frivillighetskoordinator.

Hovedoppgaver:

  • - Ha oversikt over de frivillige i fotballgruppa, med informasjon om verv/roller, formell/uformell kompetanse og kontaktopplysninger.
  • - Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i fotballgruppa.
  • - Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige. Tett samarbeid med trenerveileder og dommerkoordinator.
  • - Være et bindeledd mellom styret i fotballgruppa og de frivillige. Koordinatoren bør sitte i styret, men det er ikke et absolutt krav.
  • - Skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter.
  • - Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til fotballgruppa.

Utvalgsmedlemmer

Utvalget suppleres med øvrige medlemmer som får tildelt eventuelle oppgaver internt i gruppa. I tillegg til at fotballstyret skal være representert, bør også foreldre/foresatte være representert i utvalget.