Illustrasjon: NFF.

Fair Play-utvalget har ansvaret for at Fair Play legges til grunn for alt vi gjør i fotballgruppa. Hovedoppgave for utvalget er arbeid med Fair Play gjennom informasjon og bevisstgjøring og å sikre at det er kampverter til stede på alle (hjemme)kamper i regi av fotballgruppa i Just IL.

Hovedoppgaver for Fair Play-utvalget:

 • Hver sesong sette opp en kampvertturnus, som sikrer kampverter på alle kampene i regi av fotballgruppa i Just IL.
 • Utarbeide og oppdatere kampvertinstruks for fotballgruppa i Just IL.
 • Informere om og bevisstgjøre spillere, trenere, lagledere og publikum (foreldre/foresatte) angående Fair Play.
 • Utarbeide og oppdatere fotballgruppas Fair Play-plan.
 • Har ansvaret for Trygg på trening med Redd Barna.

Fair Play-utvalget ledes av fotballgruppas Fair Play-ansvarlig. Lagledere og foreldrekontakter hører naturlig til under Fair Play-utvalgets ansvar.

Fair Play-ansvarlig

Styret i Fotballgruppa i Just IL utnevner en Fair Play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem.

I tillegg til å lede Fair Play-utvalget, er hovedoppgaven til Fair Play-ansvarlig er å koordinere Fair Play-tiltakene i gruppa og å bruke Fair Play-planen som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • - Implementere fotballgruppas Fair Play-plan ut i praksis.
 • - Være et bindeledd mellom styret og lagene i fotballgruppa i Just IL.
 • - Kommunikasjon med krets og forbund angående Fair Play.
 • - Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • - Utarbeide og oppdatere fotballgruppas Fair Play-plan og å synliggjøre Fair Play i klubbens sportsplan, klubbhåndbok og verdidokumenter.
 • - Påse at anleggene idrettslaget disponerer har et Fair play-preg.
 • - Bestille Fair play-effekter.
 • - Bistå ved Fair play-arrangement i gruppa for spillere/foreldre/trenere.
 • - Holdningskontrakter i gruppa, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • - Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • - Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle kamper i regi av Just IL.

Trygg på trening-veileder

Trygg på trening-veilederen har ansvaret for at Trygg på trening implementeres i fotballgruppa og i gruppas verdiarbeid.

Overordnede ansvarsområder:

 • - Implementere Trygg på trening i gruppas Fair Play-plan og i verdiarbeidet i fotballgruppa.
 • - Arrangere en årlig Trygg på trening-samling for nye trenere, lagledere, tillitsvalgte og andre interesserte.
 • - Ha kontakt med fotballkrets/Redd Barna angående Trygg på trening.

Utvalgsmedlemmer

Utvalget suppleres med øvrige medlemmer som får tildelt eventuelle oppgaver internt i gruppa. I tillegg til at fotballstyret skal være representert, bør også utvalget ha medlemmer fra spiller- og lagleder/foreldrekontaktgruppa.