Sportslig utvalg skal ha hovedansvaret for den sportslige aktiviteten i fotballgruppa i Just IL. Sportslig utvalg utnevnes av styret i fotballgruppa, men har noen roller som automatisk skal ha plass i utvalget, dommeransvarlig og trenerutvikler(e).

Mandat og rollebeskrivelser for Sportslig utvalg

Sportslig utvalg ledes av sportslig leder, som har hovedansvaret for ledelsen av utvalget. Trenerveileder(e) og dommeransvarlig har også automatisk plass i utvalget. I tillegg bør trener- og spillergruppa være representert med (minst) en representant hver. Sportslig utvalg kan også knytte til seg personer som innehar ønsket kompetanse. Det er ønskelig at medlemmene i sportslig utvalg har gjennomført Fotballederkurs 2, hvor sportslig ledelse er en av kursmodulene.

Sentrale oppgaver

Sportslig utvalg har ansvaret for følgende:

 • - Å iverksette, følge opp og videreutvikle fotballgruppas sportsplan.
 • - Håndtere avvik fra sportsplanen.
 • - Sikre kompetanse hos fotballgruppas trenere, gjennom kompetanseplan.
 • - Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering.
 • - Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien.
 • - Overordnet ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak.
 • - Overordnet ansvar for fotballgruppas arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp idrettslagets dommere.
 • - Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år.
 • - Rekruttering av trenere.

Trenerforum

Sportslig utvalg har ansvaret for å gjennomføre minimum to trenerforum hvert kalenderår, et forum før og et etter hver sesong. Sportslig utvalg bør også arrangere fagkvelder med jevne mellomrom, hvor ulike tema kan behandles.

Mandat

Sportslig utvalg har det overordnede ansvaret for den sportslige aktiviteten i fotballgruppa i Just IL. Sportslig utvalg rapporterer til styret i fotballgruppa. Sportslig leder deltar, ved behov, på styremøter.

Sportslig leder har mandat til å representere fotballgruppa i Just IL på møter og samlinger i regi av NFF Agder hvor det er naturlig at sportslig ledelse er representer.

Avvik

Ved avvik fra sportsplanen, har Sportslig utvalg ansvaret for å veilede medlem/gruppe/lag, slik at aktiviteten kan utføres innenfor sportsplanens rammer. Dersom aktiviteten til sportslig utvalg ikke fører fram, skal avviket rapporteres til fotballstyret i Just IL.

Roller i Sportslig utvalg

Sportslig leder

Sportslig leder er leder av Sportslig utvalg og har hovedansvar for å utvikle og implementere sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.

Andre viktige oppgaver:

 • - Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • - Rekruttere trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • - Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • - Utvikling av sportslig kompetanse i gruppa.
 • - Bistå trenere i ungdoms- og seniorfotballen med faglige innspill og veiledning.
 • - Bistå trenerveileder/spillerutvikler med utforming av ekstratilbud til spillere som ønsker mer trening.

Dommeransvarlig

Fotballgruppa i Just IL ønsker å være en klubb for dommere. I den forbindelse skal vi ha en person som er ansvarlig for dommerarbeidet i klubben.

Dommeransvarliges viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • - Fotballgruppas dommere og klubbdommere.
 • - Fotballgruppas styre, Fair Play-utvalg og Sportslig utvalg
 • - Lagledere og trenere.
 • - Fotballkretsen/NFF Agder.

Dommeransvarlig har, sammen med styret, hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall påmeldte lag.

Dommeransvarlig skal legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det. Dommeransvarlig skal også følge opp og veilede klubbdommere i kamper.

Dommeransvarlig har ansvar for:

 • - Å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Agder.
 • - At dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • - At utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • - Å tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • - Å heve dommerens status i idrettslaget!
 • - Å rekruttere og administrere fotballgruppas klubbdommere.

Trenerveileder

Trenerveileder(e) i Just IL skal ha gjennomgått Trenerveielederkurset gjennom NFF for å sikre nødvendig kompetanse. Foreløpig har fotballgruppa i Just IL en utdannet trenerveileder. Sportslig utvalg vurderer fortløpende om flere fra gruppa bør ta denne utdanningen.

Trenerveileder prioriterer arbeidet med lag/trenere i barnefotballen (6 – 12 år).

Hovedoppgaver:

 • - Er medlem av Sportslig utvalg.
 • - Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i fotballgruppa.
 • - Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i fotballgruppa skal organiseres.
 • - Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført ifølge sportsplanen.
 • - Følge opp fotballgruppa sine trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • - Bistå/hjelpe til på treninger ved behov.
 • - Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • - Kursing av trenere innenfor Grasrottrenerkurset.
 • - Rekruttering av nye trenere.

Utdanningsansvarlig (oppgaver lagt til trenerveileder)

Ved behov, kan denne rollen innehas av en egen person, Men slik situasjonen er i Just ILs fotballgruppe nå, er det praktisk at disse oppgavene legges til Trenerveileder.

Utdanningsansvarlig skal ha oversikt over utdanningstilbudene hos NFF og Idrettsforbundet.

Hovedoppgaver:

 • - Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen gruppe.
 • - Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
 • - Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltakelse.
 • - Utarbeide en skoleringsplan, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.
 • - Være kontaktledd mellom fotballgruppa og NFF Agder når det gjelder kurs/opplæring.
 • - Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for idrettslaget, krets og forbund.
 • - Arrangere interne kurs, eventuelt i samarbeid med naboklubber.

Spillerutvikler

Spillerutviklerfunksjonen har, i samarbeid med Sportslig leder, ansvaret for å tilby ekstratilbud til spillere som ønsker å trene mer.

Hovedoppgaver:

 • - Følge opp spillere som er med på sone/krets/landslag.
 • - Bistå spillere med råd og veiledning i forbindelse med egentrening, individuelle utviklingsmål og planlegging.
 • - Innstille spillere til sonelag, i samarbeid med de aktuelle spilleres trenere.
 • - Bistå ved valg om hospitering.

Utvalgsmedlemmer

Utvalget suppleres med øvrige medlemmer som får tildelt eventuelle oppgaver internt i gruppa. I tillegg til at fotballstyret skal være representert, bør også utvalget ha medlemmer fra spiller- og trenergruppa.