Fotballgruppas årsmøte

Fotballgruppa i Just IL arrangerer årsmøte i løpet av februar måned, i god tid før årsmøtet i idrettslaget. Årsmøtet vedtar fotballgruppas årsmelding, eventuelle forslag til idrettslagets årsmøte, velger/utnevner fotballstyre og legger føringer for fotballstyrets arbeid det kommende året.

Alle som ønsker å være med på å bestemme hva fotballgruppa skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle betalende medlemmer i fotballgruppa i Just IL over femten år har stemmerett.

Fotballgruppas organisering

Fotballgruppa velger/konstituerer selv sitt gruppestyre, som igjen godkjennes av hovedstyret.

Under fotballstyret er det tre ulike utvalg med ulikt ansvarsområde. Sportslig utvalg har ansvaret for den sportslige aktiviteten i fotballgruppa. Fair play-utvalget har ansvar for gjennomføring av kamper og arrangement i regi av fotballgruppa. Dugnadsutvalget har ansvaret for inntektsgivende dugnader, både til lag og gruppe, og for dugnader på og ved Justvikbanen.

Alle de tre utvalgene er underlagt, og rapporterer til, fotballstyret.