I vår sportsplan står det følgende om vårt verdigrunnlag:

"Hvilke verdier skal fotballgruppa i Just IL stå for? Hvilke mål og prioriteringer skal ligge til grunn for fotballgruppas sportslige arbeid?

Just IL har følgende visjon: «Just IL ønsker å skape et godt miljø i Justvik bydel gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering! Alle skal med!» .

Just IL er, og skal først og fremst være, en breddeklubb. Vårt hovedmål er å gi et fotballtilbud til alle som ønsker det. I fotballgruppa i Just IL skal vi ha plass til alle, uansett ferdighetsnivå, fysiske forutsetninger og funksjonsevne, økonomisk eller sosial bakgrunn, kjønn, hudfarge, alder, religion, seksuell orientering eller ambisjoner.

Samtidig skal vi også ha som målsetning å skape så gode lag som mulig! Men vi har hovedfokus på laget, bredden, og ikke på enkeltspillere. Lag fra Just IL skal være gode fordi kollektivet og samspillet er godt, ikke fordi vi har
gode enkeltspillere.

Fotballgruppa i Just IL har samtidig et ønske om at alle enkeltspillere skal få utvikle seg i gruppa, at de alle skal få utfordringer på sitt eget nivå. Derfor skal differensiering og hospitering viktige elementer i Just IL sin fotballgruppe.

Illustrasjon: NFF.

Sentralt i Just IL sin fotballgruppe står også selvfølgelig Fair play! Just IL skal følge alle krav og anbefalinger fra Norges fotballforbund innenfor området. Dersom vi ikke selv følger retningslinjene, kan vi heller ikke forvente at andre følger dem.

Men viktigst av alt er kanskje det utenomsportslige: Just IL ønsker å bli kjent for sitt «Just-miljø». I Just IL skal alle føle seg velkomne uansett ferdighetsnivå, alle skal bli like godt behandlet, ingen skal føle seg utenfor og alle skal oppleve at de får utfordringer de kan mestre. Ingen kan ikke være gode i alt, men alle kan være gode til noe, og dette skal vi alle i Just IL lære å sette pris på!"

I tillegg til idrettslagets eget veridgrunnlag, baserer vi i fotballgruppa i Just IL oss på de felles vedtatte verdier i norsk fotball:

"FAIR PLAY og RESPEKT er fotballens internasjonale kjerneverdier og grunnleggende for all vår aktivitet. Hos oss underbygges de av verdiene: TRYGG – INKLUDERENDE – MODIG.

TRYGG
I NFF skal vi ta vare på våre medlemmer og ansatte. Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Trygg fotball for alle innebærer nulltoleranse for vold. I NFF skal vi være trygge på våre prosesser, veivalg og beslutninger.

INKLUDERENDE
Fotball er for alle. Vi praktiserer likeverd og sørger for integrering i våre aktiviteter. Det skal være åpenhet om prosesser og beslutninger. Vi skal vise respekt, glede og engasjement.

MODIG
Vi skal være ambisiøse. På banen, klubbkontorene, i administrasjonen sentralt og i krets. I toppen og i bredden. I vårt samfunnsengasjement, i kampen for likeverd og inkludering, når vi setter mål for landslagene. Vi må vise mot som spillere, trenere, dommere og ledere på alle nivåer."