Årsmøte 2024

Det kalles herved inn til årsmøte i Just IL på Justvik skole onsdag 20.3.2024 klokka 18:30.

Alle medlemmer i Just IL har møterett på årsmøtet. Alle medlemme, undergrupper og utvalg/komiteer kan også fremme forslag til behandling på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet, må man ha vært medlem i Just IL i minimum en måned, oppfylt sine medlemsforpliktelser og være femten år eller eldre.

Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  a. idrettslagets regnskap
  b. styrets økonomiske beretning
  c. beretning fra kontrollutvalget
 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
  a. medlemskontingent på minst kr 50
  b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:

  a. Styre med leder, nestleder og tre styremedlemmer og ett varamedlem
  b. Kontrollutvalg med leder og to medlemmer og ett varamedlem
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem

  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

  Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Saker til behandling/saksdokumenter

Forslag til behandling på årsmøtet 2024 må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, altså senest i løpet av onsdag 6.3.2024. Forslaget/-ene sendes til post@justil.no og vi ber dere bruke Mal for forslag til årsmøtet i Just IL 2024 når dere sender inn forslag.

Sakspapir og øvrige årsmøtedokumenter publiseres på Just IL sin hjemmeside senest en uke før årsmøtet, altså i løpet av onsdag 13.3.2024.