Årsmøte 2023

Det kalles herved inn til årsmøte i Just IL. Årsmøtet avholdes torsdag 23.3.2023 klokka 19:00 på Justvik skole. Fullstendig saksliste vil bli publisert på vår hjemmeside senest i løpet av torsdag 16.3.2023.

Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle

 • a. idrettslagets regnskap
 • b. styrets økonomiske beretning
 • c. kontrollutvalgets beretning
 • d. eventuell beretning fra engasjert revisor

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
11. Fastsette

 • a. medlemskontingent på minst kr 50
 • b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Velge:

 • a. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem
 • b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
 • c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 • d. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
 • e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

Saker til behandling

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende (post@justil.no) senest to uker før årsmøtet avholdes, altså innen torsdag 9.3.2023. Eventuelle saker må være begrunnet, inneholde bakgrunn for saken, og inneholde forslag til vedtak.

Velkommen!